Onsdag den 15. marts 2023 klokken 19.00 på Bramming Egnsmuseum

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen

Hvordan finder man guld i Sdr. Bøel?
Efter generalforsamlingen fortæller amatørarkæolog Dan Christensen om nogle af sine mange fund.
Han har nogen af dem med og fortæller om hvordan en metaldetektor fungerer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
  På valg er Mogens Jessing, som modtager genvalg
  Suppleant er Sven Astrup som valgtes for 2 år i 2022
 5. Valg af 2 revisorer
  Børge Andersen og Niels Hansen valgtes for 2 år i 2022
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag (indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt